Kurzy

Vodičské oprávnenie Motorové vozidlo Vek
AM Motocykel s objemom motora do 50 cm3, max. rýchlosť do 45 km/h 15
A1 Motocykel s objemom motora do 125 cm3, max. výkon 11 kW 16
A Motocykel s max. výkonom do 25 kW 18
A Motocykel s výkonom nad 25 kW 24
B Osobný automobil s celkovou hmotnosťou max. 3 500 kg, max. 8 prepravovaných osôb okrem vodiča, prípojné vozidlo do 750 kg 17, 18
BE Jazdná súprava - vozidlo skupiny B a prípojné vozidlo s celkovou hmotnosťou do 3500 kg 18
T Poľnohospodársky, lesný traktor a k nemu prípojné vozidlo 17
C Nákladné autá s celkovou hmotnosťou nad 3500 kg, prípojné vozidlo do 750 kg 21
CE Jazdná súprava - vozidlo skupiny C a prípojné vozidlo s celkovou hmotnosťou nad 750 kg 21
D Autobus určený na prepravu viac ako 8 osôb , prípojné vozidlo s cel. hmot. do 750 kg 24
Doškoľovacie kurzy na všetky skupiny VO O zaradení do kurzu rozhoduje príslušný dopravný inšpektorát
Kondičné jazdy na všetky skupiny VO Realizujeme na základe vlastného záujmu klientov za účelom zdokonalenia techniky jazdy.
Základná kvalifikácia Absolvujú vodiči , ktorí získali vodičské oprávnenie na skupiny C, C1,CE,CE1, D, D1,DE,DE1 po 10. 9. 2008
Pravidelný výcvik niektorých vodičov Absolvujú vodiči, raz za 5 rokov, tí ktorí získali vodičské oprávnenie na skupiny C, C1,CE,CE1, D, D1,DE,DE1 pred 10. 9. 2008

Kurzy na jednotlivé skupiny vodičských oprávnení otvárame na základe počtu záujemcov. Na skupinu B otvárame kurzy každé 2-3 týždne. Kurzy trvajú v závislosti od druhu výcviku, skupiny vodičského oprávnenia a individuálnych potrieb záujemcov.

Podrobnejšie informácie o základnej kvalifikácií a pravidelnom výcviku niektorých vodičov nájdete na internetovej stránke www.kkv.sk.

Podmienky pre zaradenie žiaka do výcviku vodičov

Do výcviku vodičov možno prijať toho, kto

 1. má na území Slovenskej republiky trvalý, alebo pobyt v trvaní najmenej 185 dní v kalendárnom roku , alebo študuje na území SR aspoň 6 mesiacov
 2. je zdravotne spôsobilý
 3. je psychicky spôsobilý pre skupiny C,C1, D,D1, CE,CE1, DE, DE1
 4. nemá súdom alebo iným príslušným orgánom SR, alebo v inom štáte uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlo
 5. nemá zadržaný vodičský preukaz, nemá odňaté vodičské oprávnenie v SR, alebo v inom štáte
 6. ku dňu ukončenia výcviku vodičov dosiahne predpísaný vek na udelenie vodičského oprávnenia príslušnej skupiny
 7. predloží Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia, spolu s Potvrdením o výsledku lekárskej prehliadky, prípadne Doklad o psychologickom vyšetrení.

Podmienky pre ukončenie výcviku vodičov

Výcvik vodiča sa ukončí

 1. ak žiadateľ absolvoval predpísaný počet hodín výučby teórie a praktického výcviku pre príslušnú skupinu vodičského oprávnenia,
 2. po ukončení výcviku vodiča autoškola prihlasuje dopravnému inšpektorátu žiadateľa na skúšky.

Ku skúške je potrebné doniesť

 1. kolky príslušnej hodnoty
 2. potvrdenie o absolvovaní kurzu prvej pomoci
 3. potvrdenie o vyplatení výcviku
 4. občiansky preukaz
 5. vodičský preukaz, ak ide o rozšírenie vodičského oprávnenia.

 Otvorenie kurzu na získanie vodičského oprávnenia na skupinu B sa uskutoční:

dátum:

čas:

 

Kurz prvej pomoci sa uskutoční:

dátum: 

čas:

 

Otvorenie kurzu na získanie vodičského oprávnenia na skupinu CE sa uskutoční:

dátum:  

čas:

miesto: